Gå til hovedindhold

Knæk de svære tekster

Mange elever slås med at forstå opgavetekster i mate­matik. De skal have en læse­strategi, som de kan trække frem, når de møder komplekse opgaver, siger lektor Michael Wahl Andersen, der har et bud på, hvordan det kan gøres.

nodeknaekker.jpg

Læs teksten op med intonation og rytme for din makker, og genfortæl bagefter, hvad du har læst. Sådan lyder opskriften i korte træk på en læsestrategi, der skal hjælpe eleverne med at få de rigtige informationer ud af matematik­opgaverne.

“Matematiktekster er ofte formuleret på en svært tilgængelig måde, og vi ved, at mange elever ikke kan uddrage de rigtige informationer fra opgaverne. Derfor er det nødvendigt, at de har en strategi, de kan bruge, især når tekster­ne er komplekse,” fortæller lektor Michael Wahl Andersen fra Københavns Professionshøjskole.

Han har testet læsestrategien med matematikvejledere, lærere og elever i et udviklingsprojekt om læsning i Greve Kommu­ne. Læsestrategien går grundlæggende ud på, at eleverne skal være sprogligt aktive, når de læser opgaverne.

En central pointe er, at eleverne læser op og under oplæsningen skal koncentrere sig om at lægge tryk på de ord og passager, der har betydning for, hvad opgaven går ud på. “Matematiktekster er selvfølgelig ikke H.C. Andersen, men i princippet skal de bruge into­ nation, indføling og pauser, nærmest som om de læste et stykke litteratur højt,” forklarer han.

Han slår samtidig fast, at der er forskel på højtlæsning og oplæsning. Ideen er, at hvis eleverne blot læser højt for hinanden, er det en automatiseret proces, hvor de siger ordene, men ikke nødvendigvis bemærker indholdet. Hvis de derimod er tvunget til at bruge energi på at sortere i informationen – og altså lægge vægt på væsentlige ord, når de læser op – øger de deres bevidsthed om tekstens indhold.

Matematik­tekster er ofte formuleret på en svært tilgængelig måde

Michael Wahl Andersen, lektor på Københavns Professionshøjskole

Skærper forståelsen
Et andet centralt element i læsestrategien er, at eleverne skal genfortælle teksten for hinanden. Ideen med genfortælling er todelt, forklarer Michael Wahl Andersen. Dels giver det læreren en mulighed for at lytte med og få indsigt i elevens niveau og forståelse. Dels skærper det elevernes forståelse af opgaven.

“Når de ved, at de skal genfortælle, bliver de endnu mere opmærksomme på at huske det, de læser op. Samtidig bliver de trænet i at sammenfatte og sætte ord på opgaven,” for­ klarer han og understreger, at det er vigtigt, at eleverne bruger fagord og begreber, når de genfortæller, så de udbygger deres ordforråd i matematik.

Michael Wahl Andersen skelner mellem en læsestrategi og faglig læsning.

“Læsestrategien er det helt fundamentale, som skal være på plads. Det er en tilgang, som i princippet kan bruges i alle fag. Den danner grundlaget for den faglige læsning, som er et niveau over,” siger han.

Michael Wahl Andersen forklarer, at læsestra­ tegien er designet så enkelt som muligt. Den skal være nem at overskue og kunne bruges på alle tekster, uanset om det er på kopiark, i matema­ tikbogen eller digitalt, og den kan i princippet bruges på alle klassetrin.

Vigtigt, men tidskrævende
I Greve Kommune, hvor læsestrategien blev afprøvet, var der mange positive tilbagemeldin­ger fra både elever, lærere og vejledere. Eleverne hæftede sig blandt andet ved, at oplæsningen styrkede dem i at forstå teksten, i modsætning til når de læste for sig selv uden lyd. Dog var op­læsningen ikke lige nem at håndtere for alle elever.

“For elever med læseudfordringer kan det udstille deres manglende kompetence, og det kan være ubehageligt,” forklarer Michael Wahl Andersen. Han understreger, at et trygt miljø er afgørende, ligesom det kan være en fordel at give de læse­udfordrede elever lov til at læse teksten et par gange.

Der var udbredt enighed blandt undervisere og vejledere om, at strategien er tidskrævende, men samtidig rammer den et tydeligt behov. Eleverne mangler ganske enkelt at blive bevidste om, hvad de skal gøre, når de læser. Derfor er det også vigtigt, at eleverne får læsestrategien ind på rygraden, så de selv kan hive den frem, når de har brug for den.

“Som en lærer formulerede det, skal vi ikke under­vise i strategien, men med strategien. Den skal gerne være en rutine, så det falder helt naturligt at tage den i brug, når man står foran en krævende tekst,” siger Michael Wahl Andersen, som vurderer, at læsestrategien kan være en stor hjælp for ele­verne op til prøver.

“Det handler i høj grad om, at eleverne skal forstå matematikken, og i sidste ende er det vigtigt, at de klarer sig godt i afgangsprøven, og her kan gode rutiner med en læsestrategi hjælpe dem rigtig meget,” siger han.

Læsestrategi til tekstopgave

Mange elever misser helt basale informationer i matematikteksterne, fortæller lektor Michael Wahl Andersen fra Københavns Professionshøjskole. Han har sammen med Alinea udviklet et bud på en læsestrategi. Vi har lavet den som plakat, lige til at hænge op i klassen.