Forretningsetik for PLUS

Som en del af Lindhardt og Ringhof Uddannelse, der blandt andet rummer forlagene Alinea, Praxis og Akademisk Forlag, og som en del af mediehuset Egmont, har PLUS høje forretningsetiske standarder. Vi handler med ansvarlighed, integritet og respekt i alle vores forretningsaktiviteter. Egmont har tilsluttet sig FN’s Global Compact, og de ti principper er integreret i Egmonts adfærdskodeks (”Code of Conduct”), som gælder for alle Egmont-selskaber, leverandører samt relevante forretningspartnere. Egmont har hertil udarbejdet en politik for forretningsetik, som gælder for alle Egmont-selskaber. 

I PLUS arbejder vi aktivt med eksterne samarbejder om bl.a. udvikling af læremidler, -platforme og -koncepter til undervisning på alle niveauer, og i forlængelse heraf marketing og kommunikation af samarbejdet og materialet hvor relevant. I denne relation indgår PLUS som strategisk samarbejdspartner med fagfaglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer samt kendskab til målgruppen. Uanset hvilket medie og format samarbejdet har som output, er det vores partneres stemme, der giver projektet retningen og mål, med PLUS som aktiv sparringspartner og medspiller. Denne type samarbejde fordrer en særlig opmærksomhed på forretningsetik for PLUS ift. hvordan samarbejdet konkret omsættes i undervisningsmaterialet og hvordan dette italesættes overfor omverdenen. 

PLUS ser det som en del af sin rolle at indgå i det demokratiske samfund, og kan i forlængelse heraf udvikle læremidler og andet i samarbejde med alle lovlige institutioner, foreninger, virksomheder, mv. I alle samarbejder er det PLUS’ rolle og forpligtelse at varetage fagfaglig integritet, tilstræbt objektivitet og balance i undervisningsmaterialet ift. indhold, pædagogiske og didaktiske greb, m.v. og generelt leve op til gængse standarder ift. hvad et godt undervisningsmateriale er. Dette redaktionelle ansvar sikres endvidere ved i vidt omfang at benytte eksterne konsulenter med eksperterfaring inden for emnet mhp. vurdering af fakta, balanceret fremstilling af emnet og evt. bias. Det er dog altid læreren, og dennes faglighed, kompetence og erfaring, der faktisk bringer materialet i spil ift. den specifikke undervisningssituation og elevsammensætning. 

PLUS, og de undervisningsmaterialer og andet vi medvirker til at udvikle, udviser respekt for menneskers identitet, privatliv, race, nationalitet og livssyn. PLUS støtter op om Børnekonventionen, og forpligter sig på at leve op til konventionens ord og hensigter i udviklingen af læremidler og andet. 

PLUS afgør selv, hvilke samarbejdsrelationer vi ønsker at indgå i og vil altid afvise af indgå i samarbejde med eksterne parter, der ikke skønnes at leve op til PLUS forretningsetik, som kan svække tilliden til den PLUS’ fagfaglige integritet eller på anden vis ikke er forenelig med PLUS’ vision og mission. Dette være sig f.eks. ønske om materialer der driver spot med, håner, fornedrer, udskammer, diskriminerer, mv. andre mennesker uanset etnicitet, tro, seksuel observans, og lignende. PLUS giver aldrig tilsagn om redaktionel modydelse der går på kompromis med de forretningsetiske standarder for økonomi eller lignende. 

PLUS er garant for fuld transparens omkring afsender af materialet, afsenders position og ambition med materialet, og konteksten som materialet tænkes at indgå i. 

PLUS har ikke nogen egen holdning, observans eller lignende ud over at stå vagt om det gode undervisningsmateriale - dets korrekthed, lødighed, integritet og balance.  

PLUS anerkender, at trods overholdelse af de forretningsetiske standarder kan et udgivet undervisningsmateriale opfattes som et partsindlæg, og dermed give anledning til debat og kritik. I disse tilfælde vil PLUS sammen med samarbejdspartneren og eventuelt eksterne konsulenter inden for emnet genbesøge undervisningsmaterialet ud fra de anførte kritikpunkter, og om nødvendigt præcisere, tilrette eller ændre i dette i rimeligt omfang ift. en ambition om det gode undervisningsmateriale. Urigtige oplysninger rettes så hurtigt som muligt. 

PLUS’ redaktører, forfattere, mv. skal kontinuerligt værne om deres fagfaglige integritet og professionelle virke for at kunne optræde frit og uafhængigt i forhold til kunden, interessenter og aktører, som vil øve indflydelse på undervisningsmaterialets indhold i henhold til det gode undervisningsmateriale. 

PLUS og partneren kan såfremt det ønskes indgå samarbejde omkring kommunikation og marketing af det udviklede læremiddel, -platform og -koncept. PLUS arbejder i henhold til Markedsføringsloven, og såfremt PLUS eller andre af Lindhardt & Ringhof Uddannelses kanaler anvendes i markedsføring af produkter, skal det klart fremgå af materialet, at PLUS er samarbejdspartner og medproducent på produktet. Lindhardt & Ringhof Uddannelses kanaler vil altid være underlagt redaktionel frihed og selvstændig planlægning. 

Såfremt der indgås aftaler om PR-indsats, er partneren talsperson om emnet, mens PLUS kan udtale sig om det fagfaglige.