Disse abonnementsbetingelser ("Abonnementsbetingelserne") gælder for adgang og brugsret til Clio ApS’ samlede produktportefølje fra 1. marts 2018. Specifikke vilkår for det konkrete abonnement, herunder abonnementsperiode, fremgår af ordrebekræftelsen ("Ordrebekræftelsen").

Adgang og brugsret

Abonnenten har adgang og brugsret (jf. punkt 5) til de produkter, der købes abonnement på, jf. Ordrebekræftelsen.

Abonnementsperiode

Abonnementet træder i kraft, når Clio har registreret abonnentens bestilling. Abonnenten har ingen fortrydelsesret. Abonnementet tegnes indledningsvis for en fastlagt periode som angivet i ordrebekræftelsen ("Oprindelig Abonnementsperiode"), og forlænges herefter automatisk med en tilsvarende periode efter hvert udløb ("Forlænget Abonnementsperiode"). Abonnementet løber indtil det opsiges af abonnenten på de betingelser, som er angivet nedenfor til udløbet af en Forlænget Abonnementsperiode.

Abonnementet er uopsigeligt i såvel den Oprindelige Abonnementsperiode som i den Forlænget Abonnementsperiode. Såfremt abonnenten ikke ønsker at overgå til en Forlænget Abonnementsperiode, skal abonnenten skriftligt opsige abonnementet med 1 måneds varsel til udgangen af enten den Oprindelige Abonnementsperiode eller en Forlænget Aftaleperiode. Dette skal ske ved en mail til kontrakt@clio.me.

Det er Clio uvedkommende såfremt skolen, som anvender abonnementet, ophører med at benytte abonnementet herunder i forbindelse med, at skolen lukker i enten den Oprindelige- eller i den Forlænget Abonnementsperiode, og Clio vil i disse tilfælde være berettiget til at fakturere abonnenten for abonnementet for den periode som, abonnenten har forpligtet sig til i henhold til ovenstående.

Abonnementsprisen for enhver Forlænget Abonnementsperiode jf. punkt 2, faktureres til den på tidspunktet for den Forlænget Abonnementsperiodes påbegyndelse gældende 1-års listepris, jf. Clios prisliste, der fastlægges af Clio under inddragelse af Clios omkostninger og den generelle prisudvikling i markedet, hvor Clio opererer. Såfremt der er indgået enaftale om rabat ved oprettelse af den ”Oprindelige Abonnementsperiode” vil denne rabat tillige vedblive i den ”Forlænget Abonnementsperiode”.

Abonnementsprisen for enhver Forlænget Abonnementsperiode jf. punkt 2, faktureres til den på tidspunktet for den Forlænget Abonnementsperiodes påbegyndelse gældende 1-års listepris, jf. Cliosprisliste, der fastlægges af Clio under inddragelse af Clios omkostninger og den generelle prisudvikling i markedet, hvor Clio opererer. Såfremt der er indgået enaftale omrabat ved oprettelse af den”Oprindelige Abonnementsperiode” vil dennerabat tillige vedblive i den ”Forlænget Abonnementsperiode”.

Ved køb før 1. marts 2018 gælder tidligere betingelser for køb, se abonnementsbetingelser gældende 1. august 2017 – 28. februar 2018 her eller abonnementsbetingelser gældende før 1. august 2017 her.

Abonnementspris og betalingsvilkår

Clio fakturerer abonnenten årligt forud i den aftalte abonnementsperiode. Såfremt skolen ophører med at benytte abonnementet herunder i forbindelse med, at skolen lukker i enten den Oprindelige- eller i den Forlænget Abonnementsperiode, forfalder den fulde abonnementspris for hele perioden dog umiddelbart til betaling samtidig med ophøret.

Abonnementsprisen for den Oprindelige Abonnementsperiode er aftalt i forbindelse med indgåelse af abonnementet og fremgår af Ordrebekræftelsen. Clio forbeholder sig dog retten til at regulere abonnementsprisen såfremt, der sker en stigning i elevtallet hos den skole, som anvender abonnementet.

Endvidere forbeholder Clio sig til årligt at regulere prisen i forhold til den til enhver tid gældende inflationsrate, dog med minimum 2%.

Ved forsinket betaling opkræver Clio morarenter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov.

Følgende priser er gældende i forbindelse med indgåelse af databehandleraftale med Clio.

Opdateret 1. juli 2020. For at bistå kommunen/skolen med at efterleve Databeskyttelsesforordningen kan Clio, på baggrund af den indgåede databehandleraftale, yde skolen/kommunen som dataansvarlig, assistance.

Hvis skolen eller kommunen beder Clio om assistance med eller hjælp til:

  • at opfylde deres forpligtelser efter Databeskyttelsesforordningens artikel 32-36, eller til at opfylde den registreredes rettigheder i artikel 12-23,

  • sletning, reetablering fra backup, ud-/tilbagelevering af personoplysninger, herunder hvor Clio ikke længere skal behandle disse, f.eks. grundet elevens flytning af skole eller bopæl,

  • udlevering af underdatabehandleraftaler eller andre oplysninger om persondatabehandlingen og dokumentation herfor,

  • tilsyn eller revision af persondatabehandlingen hos Clio samt eventuelt underdatabehandlere, vil skolen/kommunen blive faktureret 750 DKK ekskl. moms pr. påbegyndt time for Clios arbejde hermed. Clio fakturerer skolen/kommunen kvartalsvist bagud for ovenstående ydelser. Endvidere er Clio berettiget til at fakturere skolen/kommunen for sine omkostninger forbundet med sådant arbejde og assistance, f.eks. hvor det er nødvendigt at involvere underdatabehandlere. Tilsvarende gælder, såfremt skolen/kommunen måtte ændre sin behandlingsinstruks i øvrigt, og dette medfører merarbejde for Clio.

Abonnementets omfang

Abonnementet omfatter adgang og brugsret, jf. punkt 5, til alt indhold, der er købt i henhold til Ordrebekræftelsen. Clio forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre i produkters indhold og funktioner.

Abonnentens brugsret

Clio ejer enhver immaterialret til produkterne og deres indhold, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettighederne til al tekst og andet materiale, programmering og koder. Abonnenten opnår ingen immaterielle rettigheder til produkterne eller deres indhold.

Enhver fremvisning, eksemplarfremstilling eller kopiering af hele eller dele af produkterne og deres indhold er ikke tilladt, medmindre der foreligger en særskilt skriftlig aftale herom mellem abonnenten og Clio. Dog må institutioner, der har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, anvende tekster og noder, under forudsætning af, at anvendelsen af tekster og noder sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node.

Abonnenten må ikke afkode produkterne eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende produkterne, herunder opbygningen og sammensætningen af produkterne.

Abonnenten må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over abonnenten selv eller dennes brugere adgang til produkterne.

Opbevaring af password

Abonnenten forpligtiger sig til at opbevare sine passwords på en sådan måde, at de ikke bliver gjort tilgængelige for uvedkommende. Det er således ikke tilladt at lægge sit password ud på eget website og lignende eller på nogen anden måde gøre det offentligt tilgængeligt. Det er på ingen måde tilladt at dele sit password med andre personer eller organisationer, som ikke har betalt for abonnementet.

Kommuneaftaler

Ved centrale kommunale aftaler, hvor en kommune køber abonnement til alle kommunens skoler, gælder, at det er en del af aftalen, at kommunen får fuld frihed til at flytte elever rundt og lave de ændringer i kommunens skolestruktur, den løbende har brug for, uden at det vil medføre en forøgelse i abonnementsprisen. Omvendt nedsættes abonnementsprisen ikke ved skolesammenlægninger eller lukning af skoler.

Den øvrige regulering af kommuneaftaler følger vilkårene i Abonnementsbetingelserne og Ordrebekræftelsen.

Skoleabonnement

Et skoleabonnement giver både skolens ansatte og skolens elever ret til at benytte de købte produkter, hvilket frit kan foregå såvel på skolens faciliteter som privat.

Den øvrige regulering af skoleabonnementer følger vilkårene i Abonnementsbetingelserne og Ordrebekræftelsen.

Folkebiblioteksabonnement

Et folkebiblioteksabonnement giver udelukkende ret til at benytte de købte produkter på bibliotekets faciliteter. Denne type abonnement giver hverken adgang til at benytte eller ret til at se det følgende indhold og funktioner: aktiviteter, afgangsprøver, Mit Clio og Lærersider.

Den øvrige regulering af skoleabonnementer følger vilkårene i Abonnementsbetingelserne og Ordrebekræftelsen.

Personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger vil blive gemt af Clio ApS, Esplanaden 8A, 1.-2. sal, 1263 København K med det formål at kunne autogenerere et personligt login, såfremt UNI-Login ikke fungerer.

Oplysningerne behandles fortroligt og vil udelukkende blive anvendt af Clio til at administrere dit abonnement og oplyse dig om muligheder, forbedringer eller ændringer af den indkøbte løsning samt lejlighedsvist at informere dig om relaterede løsninger fra Clio.

I forbindelse med dit abonnement har du mulighed for at få adgang til en række af vores eksterne samarbejdspartneres produkter via Clio (se punkt 11 nedenfor). Denne adgang kræver i visse tilfælde, at dine personlige oplysninger videregives til den konkrete samarbejdspartner. Oplysningerne vil kun blive videregivet i det omfang, det er nødvendigt i forhold til dit abonnement, og vil ikke blive videregivet til brug for markedsføring.

Såfremt du ønsker oplysninger om, hvilke personlige oplysninger vi har gemt i forbindelse med dit abonnement, eller ønsker at få rettet forkert registrerede oplysninger, kan du rette henvendelse til privacy@clio.me.

Databehandleraftale

Clio (databehandler) handler alene efter instruks fra sine kunder (dataansvarlige) og forpligter sig til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Clio skal på anmodning fra sine kunder kunne give den tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Vilkår for modificering, udvikling og deling af undervisningsforløb

I henhold til Ophavsretsloven § 1 og 2 har Clio ApS de eksklusive rettigheder til alle de forlagsproducerede undervisningsforløb, tekster, aktiviteter, videoer og illustrationer, der er i Forløbsbiblioteket på mit.clioonline.dk og på læringsportalerne.

Modificering af Clio forløb
Du har som en del af abonnementsaftalen med Clio mulighed for at modificere, tilpasse og redigere i de færdige undervisningsforløb i Forløbsbiblioteket. Du sikres ophavsretten til de elementer i undervisningsforløbet, som du selv fremstiller. Clio har stadig de eksklusive rettigheder, eller har erhvervet sig de sekundære rettigheder, til alle de indholdskomponenter fra Clios produkter, som stadig måtte være tilbage i det modificerede undervisningsforløb.

Udvikling af nye forløb
Du har som en del af abonnementsaftalen med Clio mulighed for at opbygge nye forløb helt fra bunden. Du sikres ophavsretten til de indholdselementer, som du selv fremstiller. Clio har stadig de eksklusive rettigheder, eller har erhvervet sig de sekundære rettigheder, til alle de indholdskomponenter fra Clios produkter, som du måtte ønske at anvendei undervisningsforløbet.

Ophavsretten og tredjemandsrettigheder
Clio følger gældende dansk lovgivning om ophavsret og forventer, at vores brugere gør det samme. Ved både udvikling, modificering og deling af undervisningsforløb er det brugerens ansvar:

  • at have den fulde ophavsret til materialet

  • at garantere, at udviklingen og modificeringen af undervisningsforløb ikke indeholder tredjemands materiale beskyttet af ophavsret eller materiale underlagt tredjemands ejendomsret

  • at garantere, at udviklingen og modificeringen af undervisningsforløb ikke indeholder tredjemands materiale, der er beskyttet af gældende licenser, som ikke giver dig ret til videredistribution og/eller deling

  • at sikre, såfremt det modificerede undervisningsforløb indeholder scannet materiale, at dette ikke krænker gældende regler for indscanning af fysiske materialer, jf.www.kopitilundervisning.dk.

Du er som bruger forpligtet til at holde Clio skadesløs for ethvert tab, Clio måtte lide som følge af krav fra tredjemand vedrørende krænkelse af tredjemands ophavsret i forbindelse med udvikling, modificering og deling af undervisningsforløb.

Er du i tvivl om reglerne for ophavsret, kan du læse mere her.

Vilkår for deling af elevdata

Clios produkter rummer funktionalitet, der gør det muligt at dele forskellige former for elevdata mellem institutionens lærere. Disse data kan være i form af elevresultater fra Opgavesystemet, progressionsdata i forhold til læringsudbytte og læringsmål samt elevers noter og besvarelser.

Du kan læse mere om UNI•Logins håndtering af personlige oplysninger her.

Du kan læse mere om Clios privatlivspolitik her.

Optioner

Såfremt at der er indgået en aftale om optioner i forbindelse med abonnementsbestillingen, vil det fremgå tydeligt i Ordrebekræftelsen. Således accepteres andre former for optioner ikke i forbindelse med en eventuelle opsigelse af abonnementet.

Samarbejdspartnere

Clio tilbyder og sælger en række produkter i samarbejde med eksterne partnere. Brugen af disse produkter vil være underlagt den konkrete samarbejdspartners abonnementsbetingelser.

Portalens tilgængelighed

Det er Clios ambition, at vores samlede produktportefølje er tilgængelig online 24 timer i døgnet hele året rundt med følgende forbehold:

Mindre serviceopgaver, som f.eks. genstart af servere, udføres i tidsrummet mellem kl. 22.00 og kl. 05.00. I den forbindelse vil abonnenten kunne opleve mindre driftsforstyrrelser.

Ved større planlagte ændringer og vedligeholdelse kan Clio lukke portalen helt ned i servicevinduet mellem kl. 18.00 og kl. 07.00 på hverdage, samt hele døgnet lørdage, søndage og helligdage.

Planlagte driftsforstyrrelser vil blive varslet 48 timer før hændelsen på forsiden af den pågældende læringsportal.

Hvis driftsforstyrrelser, som ikke er varslet, medfører, at abonnementsindholdet er utilgængeligt for abonnenten i en sammenhængende periode på minimum 24 timer, kan abonnenten i dette tilfælde kræve forholdsvis forlængelse af abonnementet svarende til den tid, produktet har været utilgængeligt.

Prøveperiode

Clio tilbyder én gratis prøveperiode på samtlige af vores produkter. Prøveperioden kan oprettes af alle lærere, og adgangen til produktet vil herefter være tilgængelig for hele skolen i en måned. Efter særlig aftale med vores konsulenter kan prøveperiodens varighed evt. forlænges. Efter prøveperiodens ophør, hvad enten denne er forlænget eller ej, vil adgangen automatisk blive lukket.

Gentagne oprettelser af prøveperioder på det samme læringsmateriale vil blive betragtet som misbrug, hvorfor Clio i dette tilfælde forbeholder sig retten til at spærre abonnementet.

I forbindelse med salg og markedsføring kan Clio åbne for hel eller delvis offentlig og almindelig adgang til produktporteføljen, uden at det giver abonnenten ret til forlængelse af perioden eller afslag i abonnementsprisen.

Clio forbeholder sig rettigheden til at kontakte ansøgeren via de kontaktoplysninger, som er angivet i forbindelse med prøveperioden. Under prøveperioden bliver brugeren samtidig medlem af vores gratis tjeneste, Clio Academy. Læs mere i punkt 15.

Clio Academy

Både prøveabonnenter og betalende abonnenter bliver automatisk medlem af Clio Academy.

Clio Academy er en gratis tjeneste, der sikrer, at den enkelte bruger får hjælp og vejledning i brugen af Clios digitale læremidler gennem relevante servicemails samt personaliseret onboarding og vejledning på Clios platforme. Desuden får brugeren gennem Clio Academy adgang til yderligere en rækketjenester i form af gratis kurser, webinarer, rådgivning med mere, hvilket du kan læse mere om her.

Brugeren kan til enhver tid afmelde sig denne service ved atskrive til academydk@clio.me eller ved at framelde sig direktei velkomstmailen eller øvrige mails fra Clio Academy.

Misligholdelse af abonnement

Ved misligholdelse af Abonnementsbetingelserne eller vilkårene i Ordrebekræftelsen kan Clio midlertidigt lukke for adgang og brugsret til abonnementet, indtil misligholdelsen ophører. Hvis abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtigelser, kan Clio ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning uden refusion af abonnementsprisen for den resterende periode af abonnementets løbetid.

Manglende betaling af abonnementsprisen og eventuelle renter, gentagen forsinket betaling på mere end 30 dage samt uberettiget distribution af password betragtes bl.a. som væsentlig misligholdelse.

Ansvarsbegrænsning

Clio er ikke i noget tilfælde ansvarlig for følgeskader og direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af det købte produkt.

Skadesløsholdelse

Abonnenten holder Clio skadesløs for ethvert krav, tredjepart måtte rette mod Clio som følge af abonnentens brud på de til enhver tid gældende bestemmelser i ophavsretsloven, varemærkeloven, designloven og markedsføringsloven eller vilkårene i Abonnementsbetingelserne eller Ordrebekræftelsen.

Leverandør

Abonnenten holder Clio skadesløs for ethvert krav, tredjepart måtte rette mod Clio som følge af abonnentens brud på de til enhver tid gældende bestemmelser i ophavsretsloven, varemærkeloven, designloven og markedsføringsloven eller vilkårene i Abonnementsbetingelserne eller Ordrebekræftelsen.

Abonnementsaftalen indgås med virksomheden:

Clio ApS
Esplanaden 8A, 1.-2. sal
DK-1263 København K
CVR: 30583795
EAN: 5790 00 23 26 967
Tlf.: +45 42 60 60 10
Mail: infodk@clio.me
Web: www.clio.me